HUR SMAKAR DEN BÄSTA WHISKYN?

Det är självklart en fråga om subjektiv bedömning. Du har säkert en eller ett par favoriter redan. Men hur smakar den bästa whiskyn som ännu inte har tillverkats? Det är en fråga som gnager i oss. För att närma oss svaret kommer vi att vrida, vända och tänja på begreppet whisky. Delta i jakten på den bästa whiskyn genom att reservera andelar i våra mest speciella fat.

VI KALLAR DEM VÅRA ARGUMENT.

Med historien i ryggen, modern forskning mitt framför oss och ”tänk om…” som ledstjärna har vi skapat tre sorters whisky där vi blandat den traditionella kornmalten med malt av tre andra sädesslag. Vi tycker att resultatet är enastående och du kan nu reservera egna andelar i dessa fat. Vi har lagt ett fåtal fat i lager och kan bara erbjuda 500 andelar. En andel består av 6 flaskor, två från varje sort av våra första ARGUMENT.

ARGUMENT 1: HAVRE

Korn och havre i en skön blandning. Havre bidrar med ganska enkla mjuka toner och för att inte störa dessa får havren vara en relativt stor del av innehållet. Faten har tidigare innehållit bourbon vilket ger lite enklare finstämda vanilj- och smörkolatoner som harmonierar med havren.

KORN: 63 %
HAVRE: 37 %
FATTYP: Bourbonfat

ARGUMENT 2: VETE

Den relativt begränsade andelen svartvete i detta recept ger ändå en distinkt rostad smak med inslag av stenfrukt. Denna blir perfekt ihop med den nötiga sötma som lagring på sherryfat ger. Det blir lite som rostmacka med marmelad – en fullkomligt lysande kombination.

KORN: 85 %
SVARTVETE: 15 %
FATTYP: Sherryfat

ARGUMENT 3: RÅG

Råg ger kraftigt kryddiga, fruktiga toner till whiskyn. Fantastiska smaker som också kräver en partner av samma magnitud. Helt oanvända fat av ny amerikansk vitek möter med ekig kraft och finslipar samtidigt whiskyn med mjukare smaker som kokos och tropisk frukt.

KORN: 71 %
RÅG: 29 %
FATTYP: Ny amerikansk ek

EN ANDEL AV ARGUMENT: SÄD

VOLYM:
6 X 70 cl (2 flaskor av varje Argument)
ALKOHOLHALT:
46%
PRIS:
4 995 kronor (inklusive allt)
BUTELJERING:
2022-2023

Här kan du se destillerichef Oskar Bruno och höra hans ARGUMENT

DETALJERNA FÖR DIG SOM VILL VETA ALLT

Om det är något specifikt du undrar över, som inte finns med i den här sammanställningen, så kan du ställa frågan antingen direkt i ett mail till vår destillerichef Oskar eller på vår Facebooksida.

1 HAVRE

Malt: Specialmalten är havre från Castle Maltings i Belgien och grundmalten är Pale Ale från Viking Malt i Halmstad.
Maltmängder per batch: 500 kilo av specialmalten och 850 kilo av grundmalten.
Jäst: 1 800 gram av Destilamax destillerijäst per batch.
Jästid: 168 timmar.
Volym sötvört per batch: 5 600 liter.
Destillation: Destillerad i våra högrefluxpannor. Purifier har använts.
Skärningspunkter: 78,5 till 69 %.
Volym i hjärta per batch: 198 liter vid 75 %.
Fat och fyllning: Fylld på 180 liters bourbonfat med en alkoholhalt vid fyllning på 55 %.


2 VETE

Malt: Specialmalten är svartvete från Castle Maltings i Belgien och grundmalten är Pale Ale från Viking Malt i Halmstad.
Maltmängder per batch: 200 kilo av specialmalten och 1 150 kilo av grundmalten.
Jäst: 1 230 gram av Destilamax destillerijäst per batch.
Jästid: 168 timmar.
Volym sötvört per batch: 5 400 liter.
Destillation: Destillerad i våra lågrefluxpannor. Purifier har inte använts.
Skärningspunkter: 75 till 60 %.
Volym i hjärta per batch: 329,5 liter vid 68 %.
Fat och fyllning: Fylld på 130 liters sherryfat med en alkoholhalt vid fyllning på 55 %.


3 RÅG

Malt: Specialmalten är råg från Castle Maltings i Belgien och grundmalten är Pale Ale från Viking Malt i Halmstad.
Maltmängder per batch: 400 kilo av specialmalten och 950 kilo av grundmalten.
Jäst: 1 200 gram av Destilamax destillerijäst per batch.
Jästid: 168 timmar.
Volym sötvört per batch: 5 500 liter.
Destillation: Destillerad i våra lågrefluxpannor. Purifier har inte använts.
Skärningspunkter: 76 till 63,5 %.
Volym i hjärta per batch: 434 liter vid 70 %.
Fat och fyllning: Fylld på 180 liters fat av ny amerikansk ek med räfflad insida. Alkoholhalt vid fyllning 55 %.


Här kan du se, och ladda ner, den detaljerade informationen i tabellform.

I Sverige är det bara Systembolaget som får sälja whisky till dig. Som privat aktör får vi alltså inte sälja whiskyn till dig, utan använder oss av ett system som funnits i Sverige och fungerat väl i över 15 år. Vi kallar det låneupplägget. Det går i korthet ut på att du bokar en framtida leverans hos oss och sedan beställer och hämtar du ut den hos Systembolaget.

Punktlista för hur Låneupplägget fungerar.

  1. Du reserverar (bokar) whisky av oss som vi kommer att sälja till dig i framtiden (inom ca 4 till 5 år).
  2. I samband med din reservation betalar du ett belopp till oss som motsvarar det belopp som whiskyn kommer att säljas för (det totala beloppet, inklusive alkoholskatt och moms m.m.) Denna betalning är ett lån från dig till oss.
  3. När whiskyn finns till försäljning så beställer du den via en Privatimport hos Systembolaget. Läs mer hos Systembolaget om hur Privatimport går till.
  4. När Systembolaget meddelar att du har beställt en ”Privatimport” så betalar vi tillbaka pengarna som du lånat ut till oss (se punkt 2).
  5. När du hämtar ut dina flaskor från Systembolaget betalar du dem i kassan precis som vanligt. Du kommer då att betala lika mycket för flaskorna som det belopp du lånade ut till oss.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDE OM RESERVATION AV ARGUMENT: SÄD

Allmänt
Dessa villkor gäller för reservation av ”ARGUMENT:SÄD” om 6 flaskor (beskrivet nedan). Erbjudandet är riktat till en av Agitator Whiskymakare AB utvald skara.

Parterna
Avtalets parter är Agitator Whiskymakare AB (559003-6033) (nedan kallad Agitator) och den fysiska eller juridiska person som reserverar whisky i det aktuella erbjudande (nedan kallad Tecknaren).

Avtals slutande
Avtal sluts genom att Tecknaren som tilldelats reservation betalar in reservationsbeloppet i sin helhet. Genom sin inbetalning godkänner Tecknaren villkoren.

Erbjudandet
Reservationen består av sex (6) flaskor whisky om vardera 70 centiliter, totalt 420 centiliter. Paketet innehåller tre (3) olika sorter och två (2) flaskor av vardera sort. Alkoholhalten kommer att sättas till 46 volymprocent. Tre (3) olika recept kommer att lagras på en specifik fattyp vardera och detta utgör de tre (3) olika sorterna. Flaskorna levereras etiketterade i en (1) kartong om sex (6) flaskor.

Tilldelning
Agitator förbehåller sig rätten att välja om intressenter ska tilldelas reservation av whisky eller ej samt storleken på reservationen. Vidare äger Agitator rätt att i förtid återkalla en reservation mot återbetalning av reservationsbeloppet om Agitator finner att särskilda skäl för detta föreligger. Tecknaren ansvarar för att uppgifter som denne angivit vid reservationen är korrekta. Skulle Tecknarens kontaktuppgifter ändras under tiden för reservationen ansvarar Tecknaren för att dessa ändringar registreras hos Agitator.

Betalning vid reservation
Vid reservation betalar Tecknaren 4 995 kronor för reservationen (nedan Reservationsbelopp) som är lika med priset vid leverans av de 6 buteljerade flaskorna med etiketter genom Systembolaget. Reservationsbeloppet är ett lån till Agitator. Det utgår ingen ränta på lånet.

Buteljering
Agitator avgör när whiskyn ska buteljeras. När Agitator meddelar att whiskyn kommer att buteljeras gör Tecknaren en privatimport via Systembolaget inom 30 dagar. Speciella instruktioner för privatimport kommer att sändas till Tecknaren i samband med meddelande om buteljering.

Återbetalning av reservationsbeloppet
Reservationsbeloppet återbetalas i samband med att Tecknaren gör privatimporten via Systembolaget eller i samband med att Tecknaren avsäger sig reservationen, dock tidigast tre år efter inbetalning av reservationsbeloppet.

Leverans
Agitator ansvarar för transport och leverans av flaskorna med whisky till en, av Tecknaren vald, Systembolagsbutik i enlighet med de lagar som gäller vid buteljeringstillfället. Tecknaren ansvarar för att flaskorna hämtas ut inom den av Systembolaget angivna tidsfrist då Systembolaget meddelar att de finns på butik.

Ej uthämtade flaskor återgår till Agitator utan kompensation till Tecknaren. Reservationsbeloppet betalas i sådant fall tillbaka med avdrag för kostnader uppkomna i samband med buteljeringen.

Betalning vid uthämtning av flaskor
När whiskyn avhämtas i vald butik erlägger Tecknaren betalning för flaskorna till Systembolaget med totalt 4 995 kronor för de 6 flaskorna (Systembolagets påslag, alkoholskatt och moms är inkluderat i denna summa).

Oförutsedda händelser hänförliga till lagringen
Whisky lagras i träfat, som är ett levande material, och därför kan oförutsedda händelser som exempelvis läckage inträffa. Skulle en sådan oförutsedd händelse inträffa erhåller Tecknaren kompensation från Agitator i första hand i form av whisky från alternativa fat och i andra hand ekonomisk kompensation upp till Reservationsbeloppet.

Ändring av villkor
Agitator äger rätt att ensidigt förändra dessa villkor om lagstiftning, domstols avgörande eller myndighets beslut ger anledning härtill eller om det i övrigt framstår för Agitator som nödvändigt eller ändamålsenligt.

Registrering av personuppgifter
Agitator registrerar och behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med beställningen. Vidare använder Agitator uppgifterna för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot tecknaren och tillvarata tecknarens intressen rörande beställningen. För dessa ändamål kan uppgifter även inhämtas från eller lämnas ut till annan, såsom SPAR eller PwC, exempelvis vid administration samt för att kunna erbjuda övriga tjänster och produkter som är kopplade till beställningen. Den rättsliga grunden för detta är för att Agitator ska kunna uppfylla sina åtaganden gällande reservationen. Vidare samtycker Tecknaren att Agitator använder de insamlade uppgifterna för att kommunicera andra av Agitators tjänster och produkter

Force majeure
Om Agitators åtaganden enligt dessa villkor förhindras eller uppfyllandet av dem avsevärt försvåras till följd av force majeure ska Agitator för den tid som hindret varar anses befriat från sina åtaganden mot Tecknaren. Tecknaren äger ej heller rätt till ersättning för skada som därigenom uppkommit. Med force majeure avses bl a krig, terroristattacker, politiska oroligheter, import- eller exportrestriktioner, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, översvämning, olyckshändelse eller annan därmed jämförbar omständighet utanför Agitators kontroll.

Ladda hem det finstilta som en PDF >