DET FÖRSTA

Agitators första produkt hette Det Första och var precis vad namnet anger. Det var det första som producerades på destilleriet och det första som kommer att buteljeras. Denna buteljering hade en mycket begränsad volym och möjligheten att beställa är nu stängd.

Så här beskrev vi Det Första:

I vårt nya destilleri kan vi skapa en whisky med en extrem spännvidd i smak och karaktär. Vi vill redan från början visa vad som händer när vi tar ut svängarna i destillering och lagring. Det Första innehåller därför sex olika sorters whisky, två flaskor av varje sort. En låda av Det Första innehåller alltså 12 flaskor whisky.

Vi har valt ut tre recept på destillatet – från mjukt till rökigt – som lagras på två unika ombyggda fattyper. Genom att använda så kallade förstärkta fat, där vi har monterat extra stavar inuti faten, kan vi skapa en smakbild som annars är omöjlig. Det första fatet är ett sherryfat på 225 liter som vi har förstärkt med 13 nya ekstavar på insidan. Det andra fatet är på 200 liter och användes för bourbonlagring innan vi förstärkte insidan med nio nya stavar av kastanjeträ.

EKFÖRSTÄRKT
SHERRYFAT

Mjukt / 2 flaskor

Rökton / 2 flaskor

Rökigt / 2 flaskor

KASTANJEFÖRSTÄRKT
BOURBONFAT

Mjukt / 2 flaskor

Rökton / 2 flaskor

Rökigt / 2 flaskor

EN LÅDA AV DET FÖRSTA.

VOLYM: 12 X 70 CL. ALKOHOLHALT: 46%.
PRIS: 9 995 KRONOR (INKLUSIVE ALLT).
BUTELJERING: EFTER DRYGT TRE ÅR.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDE OM RESERVATION AV ”Det Första”

Allmänt
Dessa villkor gäller för reservation av ”Det Första” om 12 flaskor (beskrivet nedan). Erbjudandet är riktat till en av Agitator Whiskymakare AB utvald skara.

Parterna
Avtalets parter är Agitator Whiskymakare AB (559003-6033) och den fysiska eller juridiska person som reserverar whisky i det aktuella erbjudande (Tecknaren).

Avtals slutande
Avtal sluts genom att Tecknaren som tilldelats reservation betalar in reservationsbeloppet i sin helhet. Genom sin inbetalning godkänner Tecknaren villkoren.

Erbjudandet
Reservationen består av tolv (12) flaskor whisky om vardera 70 centiliter, totalt 840 centiliter. Paketet innehåller sex (6) olika sorter och två (2) flaskor av vardera sort. Alkoholhalten kommer att sättas till 46 volymprocent. Två (2) olika typer/sammansättningar av fat kommer att användas och tre (3) olika recept av rådestillat kommer att fyllas på vardera fattyp vilket utgör de sex olika sorterna. Flaskorna levereras etiketterade i en (1) kartonger om tolv (12) flaskor.

Tilldelning
Agitator Whiskymakare AB (nedan kallat Agitator) förbehåller sig rätten att välja om intressenter ska tilldelas reservation av whisky eller ej samt storleken på reservationen. Vidare äger Agitator rätt att i förtid återkalla en reservation mot återbetalning av reservationsbeloppet om Agitator finner att särskilda skäl för detta föreligger. Den som innehar reservationen (nedan Tecknaren) ansvarar för att uppgifter som denne angivit vid reservationen är korrekta. Skulle Tecknarens kontaktuppgifter ändras under tiden för reservationen ansvarar Tecknaren för att dessa ändringar registreras hos Agitator.

Betalning vid reservation
Vid reservation betalar Tecknaren 9 995 kronor för reservationen (nedan Reservationsbelopp) som är lika med priset vid leverans av de 12 buteljerade flaskorna med etiketter genom Systembolaget. Reservationsbeloppet är ett lån till Agitator. Det utgår ingen ränta på lånet.

Provsmakning
Det finns möjlighet för Tecknaren att provsmaka referensprov under lagringstiden. Sådana provsmakningar anordnas i samband med årsstämma för Nordic Whisky Capital AB.

Buteljering
När Agitator meddelar att whiskyn kommer att buteljeras gör Tecknaren en privatimport via Systembolaget inom 30 dagar. Speciella instruktioner för privatimport kommer att sändas till Tecknaren i samband med meddelande om buteljering.

Återbetalning av reservationsbeloppet
Reservationsbeloppet återbetalas i samband med att Tecknaren gör privatimporten via Systembolaget eller i samband med att Tecknaren avsäger sig reservationen, dock tidigast tre år efter inbetalning av reservationsbeloppet.

Leverans
Agitator ansvarar för transport och leverans av flaskorna med whisky till en, av Tecknaren vald, Systembolagsbutik i enlighet med de lagar som gäller vid buteljeringstillfället. Tecknaren ansvarar för att flaskorna hämtas ut inom 14 dagar från dagen då Systembolaget meddelar att de finns på butik.

Ej uthämtade flaskor återgår till Agitator utan kompensation till Tecknaren. Reservationsbeloppet betalas i sådant fall tillbaka med avdrag för kostnader uppkomna i samband med buteljeringen.

Betalning vid uthämtning av flaskor
När whiskyn avhämtas i vald butik erlägger Tecknaren betalning för flaskorna till Systembolaget med totalt 9 995 kronor för de 12 flaskorna (Systembolagets påslag, alkoholskatt och moms är inkluderat i denna summa).

Oförutsedda händelser hänförliga till lagringen
Whisky lagras i träfat, som är ett levande material, och därför kan oförutsedda händelser som exempelvis läckage inträffa. Skulle en sådan oförutsedd händelse inträffa erhåller Tecknaren kompensation från Agitator i första hand i form av whisky från alternativa fat och i andra hand ekonomisk kompensation upp till Reservationsbeloppet.

Ändring av villkor
Agitator äger rätt att ensidigt förändra dessa villkor om lagstiftning, domstols avgörande eller myndighets beslut ger anledning härtill eller om det i övrigt framstår för Agitator som nödvändigt eller ändamålsenligt.

Registrering av personuppgifter
Tecknaren samtycker till att Agitator registrerar de personuppgifter som lämnas i samband med beställningen. Vidare godkänner tecknaren att Agitator använder uppgifterna för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot tecknaren och tillvarata tecknarens intressen rörande beställningen. För dessa ändamål kan uppgifter även inhämtas från eller lämnas ut till annan, såsom SPAR eller PwC, exempelvis vid administration samt för att kunna erbjuda övriga tjänster och produkter som är kopplade till beställningen eller annan av Agitators tjänster eller produkter.

Force majeure
Om Agitators åtaganden enligt dessa villkor förhindras eller uppfyllandet av dem avsevärt försvåras till följd av force majeure ska Agitator för den tid som hindret varar anses befriat från sina åtaganden mot Tecknaren. Tecknaren äger ej heller rätt till ersättning för skada som därigenom uppkommit. Med force majeure avses bl a krig, terroristattacker, politiska oroligheter, import- eller exportrestriktioner, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, översvämning, olyckshändelse eller annan därmed jämförbar omständighet utanför Agitators kontroll.

Ladda hem det finstilta som en PDF >